Gældssanering

Er du kommet ud i uoverskuelig gæld, kan det være fristende at overveje en gældssanering. Det er der rigtig mange der gør hvert år, men kun omkring 25% får held med at gennemføre en gældssanering. Gældssanering er nemlig ikke for alle.

Har du eksempelvis fået skrabet en kæmpe forbrugsgæld sammen, vil du aldrig kunne opnå gældssanering. Har du derimod fået gæld, for eksempel ved fejlslagen virksomhedsdrift, salg af fast ejendom med tab eller lignende, er der gode chancer for at få en gældssanering, hvis du ellers opfylder betingelserne. I denne artikel vil du få et overblik over dine muligheder, og læse hvordan en gældssanering foregår.

Hvad er en gældssanering

Gældssanering går kort sagt ud på, at du kan få fjernet hele, eller en del af din gæld. Når man får gældssanering, skal man i en periode på 3 eller 5 år betale alt hvad man har tilovers, udover et rådighedsbeløb. Når perioden er gået, har kreditorerne så fået en procentdel af det du skylder dem, og resten vil bortfalde, og du er fri af gæld.

Søger du om gældssanering, har du statistisk 25-35% chance for at opnå det

Det sidste år blev der indledt ca 2800 gældssaneringssager, mens der blev givet gældssanering ca. 2200 gange. Der er dog mange flere der søger om gældssanering, men som ikke får indledt en gældssaneringssag. I gennemsnit gør 6000 danskere det hvert år. Når man søger, skal man til et indledende møde hos Skifteretten, hvor det vurderes, om der er basis for at indlede en gældssaneringssag. Du kan læse mere om forløbet med gældssanering længere nede på siden.

Hvem kan få gældssanering

Det er kun private der kan få gældssanering. Virksomheder og selskaber kan ikke. Samtidig er der en række krav til gældssanering, som du kan læse mere om herunder

Krav til gældssanering

For at du kan få tilkendt gældssanering, er der to primære betingelser der skal være opfyldt:

 1. Du skal have så meget gæld, at der ikke er sandsynlighed for, at du kan betale det tilbage indenfor en længere tidshorisont
 2. Gældssanering skal medføre en varig forbedring af dine vilkår

I en nylig dom fra Højesteret, er tidsrammen sat til ca. 10 år. Hvis du vil kunne betale din gæld tilbage indenfor den periode, vil du ikke kunne opnå gældssanering. Samtidig skal en gældssanering medføre en varig forbedring. Hvis du eksempelvis betaler mange børnepenge til dine børn, og ikke har en tilpas høj indtægt, vil du efter en gældssanering fortsat kunne oparbejde gæld. Så vil du ikke kunne opnå gældssanering.

En tommelfingerregel siger, at du skal skylde minimum 250.000 kr for at få gældssanering, hvis du er i den arbejdsdygtige alder, og ca. 100.000, hvis du er pensionist. Dog kan forhold tale for, at du kan få gældssanering, hvis du skylder mindre end 250.000 kr. Det kan være, hvis du har så lav en indtægt, at du ikke vil kunne betale gælden tilbage indenfor en ramme på 10 år.

Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. Gæld opstået ved forbrug kan IKKE gældssaneres.

Der er også en række betingelser, der kan tale imod, at du kan få gældssanering. De er:

 1. Dine økonomiske forhold er uafklarede. Det kan eksempelvis være, at du er på kontanthjælp eller dagpenge, eller sygemeldt. Hvis dit hus er til salg, vil du også skulle vente, til det er solgt, før du søger om gældssanering.
 2. Du har handlet uansvarligt i økonomiske forhold.
  1. Du har eksempelvis stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du vidste, at du ikke kan betale tilbage.
  2. Hvis du har foretaget risikable investeringer, i stedet for at afdrage på gæld.
  3. Hvis du har stiftet gæld med henblik på forbrug. Eksempelvis lånt penge til møbler, tøj, indbo eller lignende. Denne er nok en af de væsentligste årsager til, at gældssanering nægtes.
  4. Hvis du systematisk har oparbejdet gæld til det offentlige. Eksempelvis moms eller skattegæld, som du ikke har sørget for at få betalt.
 3. En stor del af gælden er opstået som følge af strafbare forhold
 4. Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft mulighed for det.
 5. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering. Hvis du har foretaget usædvanlige handlinger, eksempelvis overdraget ejendom til andre, eller foræret pengebeløb til familie eller andre, kan det tale imod at du får gældssanering.
 6. Du har stiftet ny gæld, efter gældssaneringssagen er indledt. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis dit skattekort stemmer, så du ikke får ny restskat til Skat. Du må selvfølgelig heller ikke optage nye lån, når du har fået indledt gældssaneringsagen.

Særligt afsnittene om forbrugsgæld og systematisk oparbejdelse af gæld til det offentlige er årsag til afvisning af gældssanering. Hvis blot en mindre del af din gæld er forbrugslån, vil det kunne medføre, at hele din gældssanering afvises. Derfor er det meget vigtigt at du rådfører dig med en gældsrådgiver, advokat eller revisor inden du søger om gældssanering.

Hvilke typer gæld kan saneres

Der er som sådan ingen grænser for, hvilke typer gæld der kan gældssaneres. Som nævnt ovenfor, vil du ikke kunne opnå gældssanering, hvis en stor del af din gæld er forbrugslån. Dog kan du godt få gældssanering, hvis du har et mindre forbrugslån, det er noget Skifteretten afgør.

Hvis du får tilkendt gældssanering, vil det være al gæld der saneres. Det eneste der undtages fra en gældssanering er sikret gæld. Det vil sige:

 • Kreditforeningslån
 • Boliglån med sikkerhed i boligen
 • Billån med sikkerhed (pant) i bilen

Alle andre typer gæld vil blive saneret:

 • Banklån
 • Gæld til det offentlige, skattegæld, gæld til kommunen osv.
 • Studielån (SU lån)

Når man opnår gældssanering, skal al gæld saneres. Man kan ikke eksempelvis vælge at noget gæld ikke skal saneres. Det vil sige: Det er enten eller.

Hvis nogen kautionerer eller hæfter for din gæld

Har du nogen der kautionerer for din gæld, kan kreditorerne efterfølgende rejse krav for gælden overfor dem, hvis du får gældssanering. Ligeledes hvis din ægtefælle eller samlever hæfter for fælles gæld. Så vil ægtefællen efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret. Hvis skifteretten eksempelvis kommer frem til, at du får gældssanering, og skal betale 10% af din gæld, vil ægtefællen efterfølgende hæfte for, og skulle betale de resterende 90% af gælden.

I sådanne tilfælde bør man overveje, om begge parter skal søge om gældssanering.

Er der nogen der har kautioneret eller stillet sikkerhed for din gæld, vil de skulle betale restgælden

Ligeledes vil kautionister efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret.

Fast ejendom og gældssanering

Hvis du ejer et hus, er det ikke et krav, at du sælger huset for at få gældssanering. Hvis dine boligudgifter er rimelige, kan du oftest blive boende, uden at huset skal på tvangsauktion. Hvis der er friværdi i ejendommen, vil du dog skulle udnytte denne. Det er dog oftest utænkeligt, da man for det meste vil have udnyttet alle muligheder for at låne penge, når man søger gældssanering.

Hvis dine boligudgifter overstiger, det som skifteretten anser for rimelige boligudgifter, vil de kunne stille krav om, at huset sælges, for at du kan få gældssanering. Man kan nogenlunde regne med, hvad det koster at sidde til leje, når man kigger på, hvad der er rimelige boligudgifter.

Rådighedsbeløb og satser under gældssanering (2015)

Når man får gældssanering, får man et rådighedsbeløb, som skal gå til alle udgifter, udover boligudgifter og nogle få andre, som der gives fradrag for. Taksterne er for 2015:

 • Enlige: 5.930,-
 • Ægtefæller og samlevende: 9.920,-
 • Børn 0-1 år: 1.620,-
 • Børn 2-6 år: 2.080,-
 • Børn 7-17 år: 2.980,-

Hvis I eksempelvis er en familie med 2 voksne og 2 børn på 8 og 10 år, vil det samlede rådighedsbeløb være: 9920+2980+2980 = 15.880 kr.

Et regnestykke kunne se således ud:

Samlet indtægt: 32.000,- (løn, børnebidrag, pensioner mv.)
Udgifter til bolig: 6.500,-
Udgifter til børnepasning: 2.300,-
Rådighedsbeløb: 15.880,-
Tilbage til kreditorer: 7.320,-

I ovenstående eksempel vil der altså skulle betales 7.320 hver måned til kreditorerne. Rådighedsbeløbet skal til gengæld dække over alle tænkelige udgifter. Herunder forsikringer, licens, a-kasse og fagforeningsudgifter, mad, tøj, ferie osv. Det er kun boligudgifter samt nogle bestemte udgifter til børn, som der kan gives fradrag for.

Hvis man i regnestykket kommer frem til, at der ikke er noget tilbage til kreditorerne, vil man kunne få eftergivet hele sin gæld.

Hvor længe før du er fri af gældssanering

Der opereres med to forskellige længder på gældssaneringen:

 • Hvis du søger om gældssanering i forbindelse med konkurs af virksomhed, vil du kunne nøjes med at betale tilbage i 3 år.
 • Hvis du søger uden at have været konkurs, eller efter konkursen er afsluttet, vil du skulle betale tilbage i 5 år.

Der er noget lempeligere forhold, hvis du går konkurs. For at få den kortere tilbagebetalingsperiode for gældssanering under konkurs, kræves det dog, at du ansøger inden konkurssagen er færdigbehandlet.

Sådan ansøger du om gældssanering

Du ansøger om gældssanering ved at udfylde et særligt skema, som sendes eller afleveres i Skifteretten i det område hvor du bor. Du kan downloade ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema til gældssanering.

Når du udfylder skemaet, skal du være meget grundig, og svare på alle spørgsmål. Du skal blandt andet oplyse om:

 • Dine personlige forhold – ægtestand, indkomst, hvad du ejer osv.
 • Din gæld – Alle kendte kreditorer skal anføres, sammen med det beløb som du skylder

En af de hyppigste årsager til, at en ansøgning afvises er, at skemaet er mangelfuldt. Derfor er det meget vigtigt, at du svarer på alle punkter, så godt du kan. Du bør overveje, at tage en rådgiver med på råds.

Sammen med ansøgningen skal du aflevere en række dokumenter:

 • Lønsedler for de sidste 3 måneder
 • Årsopgørelser fra Skat for de sidste 3 år
 • Forskudsregistrering fra Skat for de sidste 2 år

Hvis du har en ægtefælle eller samlever, skal du også medtage dennes oplysninger, da det er hele husstandens indkomst og udgifter der tages i betragtning. Du skal også medsende dokumenter for ægtefællen, selvom det kun er dig der søger om gældssanering.

Hvornår bør du vente med at ansøge om gældssanering?

Inden du overvejer at ansøge om gældssanering, skal du undersøge, om der er ting der taler for, at du ikke vil få gældssanering. Hvis du har mindre forbrugslån, kan du overveje at betale dem ud, inden du søger. Hvis du falder ind under et af punkterne under krav til gældssanering, som taler imod, vil du højst sandsynligt få afvist gældssanering. Så må du i stedet vente, til du kan opfylde kravene. I mellemtiden skal du få styr på din økonomi. Det gør du blandt andet ved:

 • Få styr på dit forbrug. Forsøg at leve for et rådighedsbeløb, svarende til det rådighedsbeløb man får ved gældssanering.
 • Betal mindre fobrugslån. Brug evt. sneboldmetoden til at få styr på din gæld.
 • Læg et budget, og overhold det.

Hvordan foregår en gældssanering

Når du indsender din ansøgning, vil den blive vurderet af en af Skifterettens jurister. Oftest vil du derefter blive indkaldt til et møde i Skifteretten, hvor du skal redegøre for dine personlige forhold. Kun meget sjældent vil du ikke blive indkaldt, så vil du i stedet få et brev fra Skifteretten, hvor man angiver, hvorfor der ikke indkaldes til møde. Det kan være pga. nogle af de grunde, som er anført længere oppe under Krav til gældssanering.

Indledende møde i skifteretten

Ved det indledende møde i Skifteretten, skal retten lave en forhåndsvurdering af, hvorvidt der er sandsynlighed for at du vil få gældssanering. Hvis man her finder, at der er noget der taler imod, vil du oftest få besked om det på mødet. Du kan få spørgsmål om emner som:

 • Dine personlige forhold
  • Ægtestand – Er du gift eller samlevende
  • Har du børn – Både hjemmeboende, eller hos anden forælder eller ældre børn
  • Har du bil – Er det nødvendigt med bil? Hvis du kan klare dig med offentlig transport, kan skifteretten stille krav om, at du sælger bilen for at få gældssanering.
  • Har du arvet – Eller udsigt til at arve i nærmeste fremtid?
 • Din gæld
  • Hvordan er gælden opstået?
  • Har du afdraget på din gæld?
  • Hvornår har du senest stiftet gæld?
  • Er der nogen der kautionerer for din gæld?

Du skal være forberedt på, at Skifteretten stiller spørgsmål om alle dine personlige forhold. Hvis du ikke kan eller vil svare, er Skifteretten i sin gode ret til at nægte at indlede gældssanering.

Hvis du ikke møder op til det indledende møde, vil Skifteretten også afvise din ansøgning.

Du skal møde personligt op til mødet, men du må gerne tage en person med. Det kan være din ægtefælle eller en rådgiver. Det er dog dig, der skal svare på alle spørgsmål.

Hvis Skifteretten beslutter at indlede gældssanering, vil der blive udpeget en medhjælper. Medhjælperen er skifterettens mand, og skal sørge for at alle emner bliver belyst. Typisk er medjælperen en advokat. Medhjælperens job er IKKE at rådgive dig, men at sikre at skifteretten får alle de oplysninger der er brug for.

Møde hos Skifterettens medhjælper

Når medhjælperen bliver udpeget, vil han indrykke en annonce i Statstidende. Der gør han opmærksom på, at der er indledt gældssaneringssag, og opfordrer kreditorer til at sende deres krav til ham. Det har de 8 uger til. Hvis en kreditor ikke har anmeldt et krav til medhjælperen indenfor fristen på 8 uger, vil de miste retten til at gøre deres krav, og vil ikke få del i de penge, som du efter gældssaneringen skal betale til kreditorerne.

Statstidende er offentligt tilgængeligt på nettet, og alle vil kunne se, at der er indledt gældssanering. Samtidig overvåger en række virksomheder Statstidende. Du vil blandt andet automatisk blive registreret i RKI, når annoncen indrykkes. Hvis du får tilkendt gældssanering, vil registreringen efterfølgende blive slettet.

Ved det første møde hos skifterettens medhjælper skal du igen redegøre for personlige forhold. Sagen vil også blive gennemgået, og medhjælperen vil formentlig bede dig skaffe dokumentation for udgifter og indtægter.

Udarbejdelse af gældssaneringsforslag

Det er også medhjælperens opgave at udarbejde et forslag til gældssanering, sammen med dig. Forslaget skal forelægges ved kreditormødet i skifteretten. Populært sagt, kommer man i forslaget frem til, hvor stor en dividende kreditorerne vil få. Lad os tage eksemplet med rådighedsbeløb længere oppe. Her kom vi frem til, at du har 7.400 til at betale gæld med, når der er foretaget fradrag for boligudgifter og rådighedsbeløb.

Set over en periode på 5 år, vil du derfor kunne betale 7.400 * 12 måneder * 5 år = ialt 444.000 til dine kreditorer. Hvis du skyldte 800.000 kr, vil dividenden blive 444/800 = 55%. Altså vil kreditorerne få 55% af det du skylder dem.

Kreditormøde i skifteretten

Efter de 8 ugers frist for kreditorer til at anmelde krav, vil der blive indkaldt til kreditormøde i skifteretten. Her vil medhjælperen fremlægge dit forslag til gældssanering. Samtidig vil kreditorer kunne komme med indvendinger. Det kan være de har viden, som ikke er blevet fremlagt, eller blot er generelt utilfredse med ikke at få hele deres tilgodehavende. Skifteretten lytter naturligvis til kreditorernes indvendinger, men det er alene skifteretten der afgør, om der skal tilkendes gældssanering eller ej.

Alle kendte kreditorer indkaldes til kreditormødet, men det er langtfra sikkert, at der møder nogen op.

Ved kreditormødet vil du højst sandsynlig få at vide, om der tilkendes gældssanering eller ej. Både du og kreditorer kan iøvrigt anke afgørelsen. Du kan gøre det, hvis du nægtes gældssanering, og dine kreditorer kan anke, hvis de er uenige i, at du bør have eftergivet din gæld.

Tilkendt gældssanering – Hvad så?

Hvis du får tilkendt gældssanering, ligger der nu en årrække forude med begrænsede økonomiske forhold. Du skal hvert år sørge for at indbetale til kreditorerne, og kun hvis du misligeholder den aftale, vil gældssaneringen kunne bortfalde, og du skal betale det fulde beløb.

Hvis du i løbet af de 5 år eksempelvis får lønstigning, eller du vinder i Lotto, vil det ikke få indflydelse på, hvor meget du skal betale til kreditorerne. Du skal stadig kun betale det, som Skifteretten er kommet frem til ved kreditormødet. Omvendt, hvis du får mindre i løn, eller på anden måde kommer i økonomiske problemer, skal du stadig indbetale det fulde beløb.

Få hjælp til din gældssanering

Det kan godt virke som en stor opgave at gennemføre en gældssaneringssag. Derfor kan det være en god ide, at du allierer dig med en rådgiver. Dels for at få vurderet, om der overhovedet er mulighed for at du får gældssanering, og dels for at du får de bedste muligheder for det.

En rådgiver kan blandt andet hjælpe med overblik over gæld, sikre at alting går korrekt til, og være behjælpelig ved møder med skifteretten og skifterettens medhjælper. Du skal huske på, at medhjælperen er skifterettens medhjælper, og ikke din.

Nægtet gældssanering – Hvad så?

Hvis du ikke få bevilget gældssanering, består al din gæld, og du vil skulle betale på normal vis til dine kreditorer. Du vil få en begrundelse fra skifteretten for, hvorfor du ikke får gældssanering, og ofte kan du få at vide, hvornår du igen vil kunne søge om gældssanering. Det kan være fordi din gæld ikke er gammel nok, fordi der er gæld fra forbrug eller lignende.

At få afvist gældssanering er ikke verdens undergang – Men der ligger hårdt arbejde forude, for at du kan søge om gældssanering på et senere tidspunkt

Hvis du nægtes gældssanering vil du igen være jaget vildt af dine kreditorer. Du bør så tage skridt til, at sikre at du på et senere tidspunkt kan få gældssanering. Det kan være ved:

 • Få styr på budgettet. Lev med et rådighedsbeløb svarende til det, som du ville have ved gældssanering
 • Stands eventuelt betaling til dine kreditorer, eller betal kun det absolutte minimum, mens du får styr på eksempelvis forbrugsgæld med sneboldmetoden.
 • Få styr på dine skatteforhold. Sørg for at du ikke opbygger mere gæld til det offentlige. Forsøg at få en aftale med Skat.

Når du ikke er beskyttet af gældssaneringssagen, vil du formentlig blive indkaldt til fogedretten. Her kan du afgive en insolvenserklæring. Så kan du i en periode på 6 måneder ikke indkaldes til fogedretten på ny. Du vil i op til et år efter afvist gældssaneringssag være registreret i RKI pga. din indledte gældssaneringssag. Men ofte vil du også være registreret pga. din gæld til kreditorerne.

Ofte stillede spørgsmål om gældssanering

Hvad koster det at få gældssanering?

Det koster ikke noget at få gældssanering. Staten betaler retsafgiften og udgifter til medhjælper. Du kan dog få udgifter, hvis du eksempelvis skal bruge en rådgiver. I ganske særlige tilfælde kan skifteretten kræve, at du stiller sikkerhed for retsafgiften.

Hvor mange gange kan man søge om gældssanering?

Der er som sådan ikke nogen grænser for, hvor ofte du vil kunne søge om gældssanering, hvis du ikke får det godkendt. Dog vil skifteretten kunne kræve, at du stiller sikkerhed for deres udgifter, hvis du søger igen og igen, uden at være berettiget til gældssanering.

Hvor gammel skal man være for at få gældssanering?

Der er ingen alderskrav for at få gældssanering. Dog vil skifteretten uden tvivl kigge på din alder. Hvis du er 23 år, og har en lavere indtægt, vil man regne med, at du indenfor en årrække vil stige i indtægt. Så vil man måske afvise at give gældssanering.

Hvor lang tid tager det at få gældssanering?

Fra du indsender ansøgning, går der typisk en eller flere uger, inden du kommer til indledende møde i skifteretten. Derefter skal medhjælper indrykke annonce i Statstidende, og kreditorerne har så 8 uger til at at anmelde deres krav. Derefter indkaldes til kreditormøde. Derfor må du regne med, at en gældssaneringssag tager mindst 3 måneder, og ofte 4 måneder til et halvt år. Hvis der er specielle forhold som skal afklares, kan det tage endnu længere tid.

Har du spørgsmål til gældssanering? Så er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder. Husk at du kan være helt anonym.

49 Responses to Gældssanering

 1. FruNielsen 9. november 2014 at 13:53 #

  Tak for en grundig gennemgang. Min mand har en stor gæld, som er opstået fra nogen virksomheder. Vi overvejer derfor om hans skal søge gældsernæring.
  Dog har vi også noget fæleles gæld, som jeg også har skrevet under på – Jeg kan ovenfor læse, at ejg formentlig kommer til at betale denne gæld tilbage alene. Er det rigtigt opfattet at jeg kommer til at betlae den del tilbage, som han ikke får fjernet?

  • Redaktionen 9. november 2014 at 19:44 #

   Hvis du hæfter for en del af din ægtemands gæld, vil kreditor forsøge at inddrive restgælden hos dig, hvis din mand får gældssanering. Hvis I for eksempel skylder 200.000, som i begge hæfter for, og han skal betale dividende på 10%, vil du efterfølgende hænge på de resterende 90%.

   Derfor bør du og din mand nok kontakte en rådgiver, som kan vejlede jer bedst muligt. Hvis den gæld du hæfter for er stor nok, vil der måske være basis for at du også søger gældssanering.

 2. Dorthe 22. januar 2015 at 10:02 #

  Min mand er gået konkurs 🙁 Det skete mens krisen kradsede. Inden da var vi blevet gift, og i den sammenhæng blev der lavet et papir på at jeg ikke havde noget med virksomheden at gøre.

  I dag er det hele bare så øv. Vi skal snart i skifteretten for at høre hvad beslutningen blver. Jeg kan ikke se hverken hoved eller hale på det. Jeg er kronisk syg, og har hver uge brug for akupunktør og kiropraktor. (Jeg har Fibromyalgi, Collitis Ulcerora, Slidgigt. Migræne. Angst og PTSD)
  Nu har skifterettens medhjælper lavet et budget, hvor vi får det alm. rådighedsbeløb. + hun mener vi skal tilbyde at betale 500,- kr. ekstra, fordi vi sidder til leje i et hus, hvor huslejen er 6.500,- kr. (Det mener hun er for meget) Min søn går i skole i området, og han skal ikke skifte skole igen.
  Jeg får ikke fremadrettet, mulighed for at tage til læge, sygehus, behandling og andet, da vi jo ikke kan komme nogen steder, med de få penge der er tilbage. Jeg får også meget medicin hver dag. (Men der er sat et lille beløb af til det. ) Ork som er jeg frustreret. Hvad skal vi dog gøre??

  Er der meget stramme regler for hvor vi i det hele taget må bo? Jeg arbejder ikke, men har brug for at kunne komme til behandling, tit.

  • LFGR.dk 22. januar 2015 at 20:51 #

   Som sådan er der ikke regler for hvor man må bo. Der ses dog på, om udgifterne til bopælen er rimelige. Om 6500 er for meget er svært at vurdere, uden at kende mere til forholdene. Såfremt du er utryg ved, om det forslag Skifterettens medhjælper kommer frem til er rimeligt, er du nødt til at tage fat i en professionel rådgiver, der kan hjælpe jer med at belyse det. Der bør tages hensyn til omkostninger til nødvendig behandling, medicin og lignende.

 3. LFGR.dk 26. marts 2015 at 21:22 #

  Artiklen er opdateret med takster for rådighedsbeløb for 2015.
  Taksterne er i 2015 således:
  Enlige: 5.930,-
  Ægtefæller og samlevende: 9.920,-
  Børn 0-1 år: 1.620,-
  Børn 2-6 år: 2.080,-
  Børn 7-17 år: 2.980,-

 4. sven erik lambertsen 3. maj 2015 at 15:56 #

  Jeg vil gerne vide, om el+vand inggår i boligudgiften.

  • LFGR.dk 3. maj 2015 at 20:15 #

   Hej Sven Erik – el og vand medregnes i boligudgiften, mens eksempelvis fællesantenne ikke kan medregnes. Det er kun de absolut mest nødvendige udgifter der kan indregnes.

   • Phillip Davidsen 1. april 2020 at 6:29 #

    Har fået gældssanering for 4,5 år siden har penge til at betale resten nu må man det?

 5. sven erik lambertsen 5. maj 2015 at 10:22 #

  Mange tak for hurtigt svar og en overskuelig og oplysende hjemmeside.

 6. Vibeke Olsen 15. maj 2015 at 13:56 #

  Hej!

  Vi købte vores første hus i 2001. Det solgte vi i ca. 2005 og købte et større hus. Efter ca. 4 år begyndte det at knibe med afbetalinger m.m. Vi var derfor så dumme at benytte os af forbrugslån for at betale vores regninger. Det gik ikke og i 2011 røg vores hus på tvangsauktion. Vi står i dag med en gæld på ca. 1,2 millioner. Problemet er at min man på 61 år er på dagpenge og udsigten til fast arbejde er ikke stor. Jeg er 54 år og på kontanthjælp og ved ikke om jeg kommer i arbejde. Kan vi søge gældsanering?? Det er frygteligt at vi hele tiden skal i skifteretten – når vi ikke kan betale pengene tilbage – og udsigten for at betale bare lidt er meget lille. Hvad kan du råde os til at gøre?

  På forhånd tak!

  Med venlig hilsen
  Vibeke Olsen.

  • LFGR.dk 16. maj 2015 at 10:40 #

   Tak for dit spørgsmål. En af forudsætningerne for, at man kan få gældssanering er, at der skal være udsigt til varig forbedring af jeres forhold. Det er der umiddelbart ikke noget der tyder på. Hvis I fik gældssanering, ville I formentlig ikke få flere penge mellem hænderne af den grund. Det er dog ikke noget jeg kan vurdere på baggrund af ovenstående, så derfor bør I kontakte en egentlig gældsrådgiver.

   Hvis der ikke er udsigt til at I kan få gældssanering, kan I så istedet indrette jer på at leve under disse betingelser. Det vil sige: Få en uafhængig bank, hvor I kan få et debitkort, således at jeres eventuelle nuværende bank ikke kan røre jeres indestående. Dernæst skal I indrette jer efter et budget svarende til det, som I ville skulle leve efter under en evt. gældssanering. Er der penge til overs, så kan de bruges til afdrag, og er der ikke, så kan I selvfølgelig ikke afdrage.

   Man må leve med de halvårlige ture til skifteretten. Men er I insolvente, kan I trods alt kun indkaldes hver 6. måned. Når man er erklæret insolvent, er I så at sige “fredet” i de mellemliggende perioder.

 7. LFGR.dk 29. juni 2015 at 8:34 #

  Umiddelbart vil det kræve en særskilt vurdering af din sag, og til det bør du kontakte en gældsrådgiver. Men der er nogen ting der taler for, at du IKKE vil kunne få gældssanering.
  Dels skriver du, at en del af gælden er forbrugslån. Det er normalt en hindring for gældssanering, med mindre gælden er af ældre dato, og der ikke er optaget nye lån indenfor de seneste år.
  Dernæst skal der være udsigt til varig forbedring – Og det kan tyde på, at du med lav indkomst ikke vil opnå denne varige forbedring, hvis du får gældssanering.

  Under alle omstændigheder vil det være en god ide, at du kontakter en gældsrådgivning. Du kan se en oversigt med gratis gældsrådgivere her

 8. Pia Møller 30. juni 2015 at 8:25 #

  Hej. Jeg har indledt gældssaneringssag og advokaten bliver ved at stille spørgsmål til mit ejerskab af en bil. Det er en mini-bil, og den er MEGET vigtig for mig i min hverdag. Jeg har sclerose og går til handicap-svømning, handicap-ridning, kontroller på sygehus, blodprøvetagning og til disse formål er den nødvendig. I dagligdagen bruges den til tunge indkøb og transport til nødvendig massage.Bilen er betalt og repræsenterer en lille værdi (30-40 tusinde) i den store gæld (omkring 700). Findes der et notat et sted, der kan bruges til henvisning ?? Jeg ville ikke kunne alle de ting der er så nødvendige for at holde min sygdom i skak og holde mig selv i gang, hvis jeg ikke havde bilen.

  • LFGR.dk 1. juli 2015 at 9:16 #

   Det er desværre en meget individuel vurdering, om en bil er nødvendig. Hvis der er den mindste mulighed for, at du kan få en gældssanering, skal du overveje om ikke du kan leve uden bilen i en periode, til du igen kan anskaffe en, hvis skifterettens medhjælper står stærkt på, at bilen skal realiseres for at dække gæld ind.
   Du vil under alle omstændigheder risikere, at kreditorer forlanger bilen solgt i forbindelse med selve gældssaneringssagen, og her kan Skifteretten jo vælge at lægge vægt på deres indvendinger.
   Alternativt vil du jo også kunne risikere, såfremt du ikke får gældssanering, at kreditorer gør udlæg i bilen, og forlanger den solgt.

   • Ingrid 10. juli 2015 at 10:25 #

    Hej Pia

    Min mand og jeg har lige fået gældssanering. Det er hårdt mens det står på. Vi har beholdt bilen, da vi mand ikke kan komme nogen steder og offentlig transport er ikke muligt, selvom han er folkepensionist. Vi sendte et brev med, fra egen læge og det var ok med retten,men bilens udgifter er lagt ind i vores rådighedsbeløb. Håber det var en lille hjælp

 9. Thomas 1. august 2015 at 2:34 #

  Til Redaktionen
  Tak for en grundig gennemgang.
  Nu er min situation den, at jeg ikke bor i Danmak. Jeg er gift med min chilenske kone, vi bor i Chile og har 2 børn på knap 2 år og 5 år.
  Jeg opsparede en studie lån over min 5 års studier som jeg desværre ikke fik færdig gjort. Som sagt bor jeg i Chile og vi har tilsammen en indkomst der gør at jeg ikke er i stand til at betale af. Mine forældre har betalt i en periode men kan ikke længere hjælpe. Min eneste løsning er for mig at søge gældssanering da jeg ikke har udsigt til at betale tilbage indenfor 10 år rammen.
  Men hvordan forholder jeg mig til at jeg ikke kan komme til landet og i skiferretten ?
  Har i evt. Kontakt til en rådgiver på dette område.
  Mange tak

  • LFGR.dk 2. august 2015 at 6:26 #

   Ifølge loven skal man have bopæl i Danmark for at få gældssanering. Der er set sager med undtagelser, men det har typisk været, når man har søgt bopæl i Norge eller Sverige, for at opnå beskæftigelse, samtidig med at man har stærk tilknytning til Danmark.

 10. Nikolaj 18. august 2015 at 14:04 #

  Jeg er mere eller mindre teknisk insolvens….
  Jeg har hus (ca. 195m2) men hvis jeg sælger nu vil jeg nok gå ud med et underskud på 100.000-200.000,-
  Jeg er alene og fik da vi blev skilt en gældsoverdragelse……

  Jeg kan se længere oppe at man ikke kan få saneret kreditforeningslån….. Men jeg skylder ca 150.000,- til et lån jeg brugte til at betale mit boliglån ud med…..

  Jeg har en indkomst på 450.000-550.000/år

  Ville jeg have hæld med at søge gældssanering ?? Det var med henblik på at jeg kunne sælge huset uden underskud og flytte til en mindre lejlighed…

  Mvh Nikolaj

  • LFGR.dk 25. august 2015 at 21:28 #

   Du vil ikke kunne beholde huset, og samtidig få gældssanering for din gæld til kreditforeningen. Hvis du alene skylder 150.000, udover dit boliglån, er der ikke meget sandsynlighed for at du får gældssanering.

   Hvis du sælger huset, og dermed står med et underskud på i værste fald 350.000 kr, så er du så tæt på den nedre grænse, at det formentlig stadig ikke vil være muligt for dig at få gældssanering.

   Mit råd skulle være, at du tager en snak med en uvildig økonomisk rådgiver, og får lavet en plan for din fremtidige økonomi, og ikke mindst afvikling af gælden.

 11. Håber på svar 25. august 2015 at 20:55 #

  Hej.

  Jeg står desværre i den kedelig situation, at jeg har været igennem en grim skilsmisse, og huset gik på tvang og jeg desværre står som eneste hæfter For alt den gæld, lige pt er det over 1,5 mil. Jeg er studerende, og har 4 børn bor sammen med min nye kæreste. Hvis jeg søger en gældsanering nu er det så muligt at jeg kan være heldig at få den, eller skal man have fast arbejde.

  • LFGR.dk 25. august 2015 at 21:23 #

   Ja, der er ikke ret stor sandsynlighed for, at du vil få gældssanering, så længe du stadig er under uddannelse. Først når du har fået fast job, vil det kunne betale sig at søge.
   Men med en gæld på 1,5 mio., så skulle der tilgengæld også være en chance, såfremt der ikke er forbrugsgæld indblandet. Hvis der er det, skal der gå længere tid, før der kan blive tale om gældssanering.

  • Anna 21. august 2019 at 19:52 #

   Sig mig engang hvor meget gæld skal man egentlig have for at få gældsernæring. Det lyder jo som om man skulle skylde mindst en mill…..for at få det gennemført…det kan da ikke være rimeligt…

   • Anna 21. august 2019 at 20:00 #

    Kan man skifte forsikring når man ejer 50% af huset…..og kan man sætte pant i sin 50% af huset…..

 12. XX 2. september 2015 at 10:40 #

  Hej,

  Min kone og jeg er både gået på tvang med vores hus tilbage i 2009/10, efterfølgende oparbejdet en gæld som selvstændig erhvervsdrivende (privat ejet selskab) og vi står derfor tilbage med en stor gæld. Min kone er nu studerende og jeg har fast arbejde og derfor påtænker vi at starte en gældsaneringssag. Mit spørgsmål er dog om dette er muligt nu hvor hun er studerende de næste 5-6 år (desuden modtager hun pt. SU samt SU-lån).

  • LFGR.dk 6. september 2015 at 20:57 #

   Det er svært at svare på. Umiddelbart vil jeg nok mene, at retten vil sige at I skal vente med at ansøge indtil din hustru har fast arbejde.
   Dog er det kun retten der kan svare på det, så min anbefaling må være, at du indsender en ansøgning, og får rettens vurdering.

 13. Vita 3. september 2015 at 18:49 #

  Hej. Når man er færdig med at betale sin gældssanering, hvordan får man så et bevis på at man er helt gældsfri.

  • LFGR.dk 6. september 2015 at 20:55 #

   Det gør du som udgangspunkt ikke. Men du vil jo blive slettet i RKI og andre registre – Det vil jo være det samme som at få et bevis på at du er gældsfri.

 14. anonym 20. september 2015 at 8:01 #

  hej jeg gik personlig konkurs for snart 6 år siden min gæld er 700,000 kr
  jeg har siden fløjet meget rundt imellem ufaglærte jobs så indtægten har ikke været så stor
  vi er to voksne og 1 barn og et plejebarn (7/7 ordning)
  jeg søgte dengang men fik afslag men med opfordring på at søge igen om 2 år det er så nu
  jeg kan se man skal leve meget skrabet og det er som sådan okay men hvad jeg kan forstå så betyder det man får 9920 som par og 2080 for et barn og så trækkes husleje og institution til børn men når det er over en 5 årig periode kigger de så ikke på hvis man vil have et barn mere?
  så hvis vi har 25000 udbetalt så skal vi betale 10000 om mdr i 5 år hvad hvis man mister sit job går det hele så tabt
  er der andre muligheder for eksempel nedsættelse af gæld el andet

  • LFGR.dk 20. september 2015 at 19:15 #

   De rådighedsbeløb der regnes med, er baseret på antallet af børn når gældssanering opnås – Ikke hvad der eventuelt måtte komme senere. Hvis man får et barn i den femårige periode, ændres der ikke på rådighedsbeløbet.

   Hvis man mister sit job i perioden, har man sådan set et problem, hvis det medfører at man ikke kan betale efter aftalen. Så risikerer man at gældssaneringen bortfalder, og man skal betale hele det skyldige beløb.

   Et alternativ kan være, at tage kontakt til kreditorerne, og se om man kan forhandle en aftale på plads. Det kan af og til lade sig gøre, at få nedsættelse af gæld, rentefritagelse eller andet. Men det vil nok være en rigtig god ide at tage en snak med en gældsrådgiver, så du får en rådgivning der er skræddersyet til dine forhold.

 15. Solvej Christensen 22. september 2015 at 11:54 #

  Har et gæld på 40.000 kr, ved ikke rigtig hvordan jeg kan komme af med dem

  • LFGR.dk 24. september 2015 at 10:48 #

   En gæld på 40.000 er alt for lille, til at den ville kunne saneres. Prøv at tage kontakt til en af de gratis gældsrådgivninger der findes over hele landet. De vil kunne hjælpe dig med et overblik.

 16. Julie 13. oktober 2015 at 19:05 #

  Jeg er havnet i den situation at jeg indledte et forhold med mand der tilsyneladende havde styr på sit liv, efter nogen tid flyttede han ind hos mine to børn og jeg. Vi havde talt om økonomi, og han gav udtryk for at han også havde en sund økonomi.

  [kommentar redigeret af lfgr. Personlige oplysninger fjernet.]

  Vi er nu i den situation at han indleder en ansøgning om gældssanering.
  Jeg er med på at jeg ikke kommer til at hæfte for selve gælden, da den er stiftet før mit bekendtskab.

  Jeg har en ok månedlig indkomst, jeg er timelønnet -så det er fordi jeg arbejder meget.
  Umiddelbart ville min indkomst være “nok” til at opfylde de rådighedsbeløb for en husstand, jeg kan læse mig til ved en evt. sanering.
  Men, er det det der kommer til at ske?
  At han afdrager med sin indtægt og jeg kommer til at trække læsset med diverse udgifter forbundet til husleje, forsikringer, kost osv.
  Min samlever mener godt jeg kan holdes helt og aldeles udenfor – men hvorfor er mine oplysninger så påkrævet?

  • LFGR.dk 13. oktober 2015 at 21:08 #

   Hvis din samlevers gæld i sin væsentlighed (læs hovedparten) er stiftet før jeres samliv, skal det månedlige afdrag beregnes på basis af hans nettoindkomst med fradrag af halvdelen af jeres rimelige faste udgifter og med et rådighedsbeløb på 4.840 kr. Så du bør ikke blive belastet af, at han søger gældssanering, udover at han har et meget begrænset rådighedsbeløb sammenlignet med dig.

   Dine oplysninger skal med på ansøgningen, for at skifteretten kan vurdere det samlede billede.

 17. Anonym 17. december 2015 at 4:36 #

  Hej
  Vil det få konsekvenser for min økonomi hvis jeg gifter mig med en der HAR fået tilkendt gældssanering og er igang med at afdrage?
  Vil det ændre på hans vilkår?
  Vh

  • LFGR.dk 17. december 2015 at 8:40 #

   Nej, det kan du roligt gøre 🙂 – At man får ændrede forhold efter en gældssanering er bevilget har ikke indflydelse på gældssaneringen og de beløb der skal betales tilbage.

 18. Anne 21. januar 2016 at 1:54 #

  Hej

  Jeg har et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på nogle steder. Der skrives alle steder om “en rimelig boligudgift” Jeg har hørt, at det er 6500, hvis man bor alene?
  Hvis man holder sig på eller under den udgift, er det så lige meget, om man bor til leje i fx en 1-værelses lejlighed, en 3 værelses lejlighed eller et hus?

  • LFGR.dk 27. januar 2016 at 8:30 #

   Udgiften vil blive set på i forhold til boligens størrelse. En udgift på 6500 vil ikke være rimelig for en 1 værelses lejlighed, men kan sagtens være det, hvis man taler en lejlighed eller hus til familie på 4-5 personer.

 19. Anonym 26. januar 2016 at 21:42 #

  Hej, min samlever står i den sitiuation:
  Han startede en virksomhed for ca 5 år siden, grundet elendig rådgivning i starten er det gået lidt skævt og der er blevet købt alt for meget på lager og skønt en fiin omsætning bliver det ved at være sådan at der skyldes penge, da der nu er kommet en ret stor gæld. Han har lavet nogle gode aftaler med kreditorene eller faktisk kun leverandørene af disse varer og den er på vej væk, ca slut om 9 måneder. Men sagen er den at hans rådgivere har valgt at få betalt leverandørene ud og ventet med moms, så moms gælden er steget og steget og er nu knap 700.000,- De reagere ikke skønt revisoren indberetter moms hver 3. måned som man skal. der er som “sådan” overskud i butikken men så alligevel ikke da hver en krone går til de aftaler der er lavet med leverandørene. han knokler 100 timer om ugen for at sælge så han kan tjene penge så han kan betale gæld af, men det er som om gælden bare stiger eller værd fald ikke rykker sig, måske bare flyttes fra leverandørene over til moms. Kan han få gælds sanering ? eller hvad skal der til for at få hjælp i sådan en sitiuation, skal han gå konkurs først skønt der er gode udsigter “hvis man kunne starte på en frisk” Skat/moms har ikke henvendt sig overhoved der er også noget med en forældingslov på 3 år. Kan det være en mulighed? håber på svar mvh Trine Nielsen

  • LFGR.dk 27. januar 2016 at 8:23 #

   Der er ikke mulighed for at få gældssanering som selvstændig erhvervsdrivende. Man skal være lønmodtager, og have udsigt til en forbedret levestandard hvis gældssanering opnås. Som det er nu, lyder det nærmest som om, han opbygger mere gæld for hver dag virksomheden kører videre?

   Din samlever skal nok overveje, om de rådgivere han har, er deres opgave voksen. Det er ikke nogen særlig god løsning at bruge SKAT som en kassekredit, for at betale kreditorer. Jeg er helt på det rene med, at det kan være nødvendigt for at fortsætte driften. Men hvis det ikke er muligt at drive sin virksomhed uden at skulle undlade at betale moms, skal man enten finde en anden finansiering, eller lukke forretningen. “Standse ulykken” som det hedder i førstehjælp.

   SKAT har på det seneste ikke aktivt opdrevet gæld pga. interne problemer, som også har været nævnt i pressen. Men din samlever kan være ganske sikker på, at så snart de begynder på inddrivning, så vil de få øje på ham. Det er muligt at SKAT så vil begære ham konkurs, hvis gælden er i den størrelsesorden, og der ikke kan stilles sikkerhed i virksomhedens varelager eller andet. I så fald skulle der være en god chance for gældssanering. Der er dog en bestemmelse der siger, at man ikke bevidst må opbygge gæld til det offentlige, og det kunne det jo godt lyde som om han gør. Så vil det tale imod en gældssanering, selvom han får den 3 årige gældssanering under konkurs.

   Mit bedste bud skal være: Find en anden uvildig rådgiver, som ikke har forbindelse til de nuværende, og lad dem hjælpe med at finde den bedste løsning for din samlever.

 20. Magda 7. februar 2016 at 14:29 #

  Hej. Jeg står i denne situation at jeg efter skilsmisse står med en gæld på Ca 650000 efter min og min eks’s hus gik på tvangsauktion lige efter skilsmisse. Jeg har ikke ønsket at købe hus med min eks men hen fik mig manipuleret til at underskrive på papirerne hvor jeg hæftede for halvdelen af gælden. Jeg talte meget dårligt dansk og engelsk på det tidspunkt og var undertrykket af ham. Nu er det som det er. Min spørgsmål er ( fordi jeg bor med en ny kæreste nu ) om min nuværende kæreste vil være medregnet i den regnestykke hvor man regner rådighed beløb og om hen på den måde vil også skulle betale af på gælden hvis jeg søger gældssanering? Hen har intet med det gamle lån at gøre så vil jeg føle det vil være uretfærdigt hvis hen skulle betale af på den.

  • LFGR.dk 7. februar 2016 at 20:04 #

   Hvis du bor sammen med din nuværende kæreste, så vil hans økonomi blive indregnet i det budget, som en eventuel gældssanering laves ud fra. Det betyder ikke, at han hæfter for noget af din gæld, eller skal betale noget af din gæld – Men i praksis vil det jo også påvirke din kæreste, hvis du får gældssanering – Da det beløb du skal betale tilbage i løbet af gældssaneringen udregnes på baggrund af jeres fælles økonomi.

 21. Tanja Futtrup 7. juni 2016 at 21:49 #

  Sker det at kreditorer ikke gør krav på tilgodehavende? Hvis ja, hvad sker der så?
  Og hvad hvis ens rådighedsbeløb er så lille at der ikke er penge tilbage til at afdrage?

  • LFGR.dk 7. juni 2016 at 21:59 #

   Det hænder, at en kreditor ikke får gjort krav. Hvis det sker, kan de ikke efterfølgende gøre deres krav gældende – og man skal derfor ikke betale gælden.
   Hvis der ikke er penge til overs, når rådighedsbeløbet er beregnet, vil kreditorerne ikke få dækket noget af deres gæld, i det tilfæde at man får tilkendt gældssanering. Med andre ord: Er der ikke penge til overs efter rådighedsbeløbet, skal man ikke betale til kreditorerne.

 22. Louise 31. oktober 2017 at 21:19 #

  Hvem betaler egentlig den gæld man bliver eftergivet? Er det staten eller får kreditorerne bare ik deres penge??

  • LFGR.dk 1. november 2017 at 9:35 #

   Det gør kreditorerne. De får kun den del af gælden, som det bestemmes at man skal betale i gældssaneringsperioden.

 23. Mona 27. november 2019 at 13:57 #

  jeg har søgt gældssanering nov.2019, men er i afbetaling på 2 kreditorer …..skal jeg forsætte med ratebetaling på de 2 aftaler?

 24. lars 18. januar 2020 at 13:28 #

  Vis man er i gældsanering ,må jeg godt går et år og arbejde i Grønland et år .Og har melde adresse der ,og betaler grønlands skat .Må jeg det uden at miste gældsanering ????

 25. Anonym 2. marts 2020 at 1:00 #

  Vi har boet i udlandet i 24 år, har ikke haft meget kontakt til Danmark efter vi mistede det meste af vores familier.
  Nu vil min mand der nu er pensionist vil meget gerne besøge Danmark inden resten af familien og venner forsvinder.
  Problemet er han skylder gammel moms og skat i Danmark og er bange for det vil affekt ham når han kommer,vi er jo ikke interesseret I han ikke kan komme tilbage til mig.
  Hvad er den bedste løsning for ham, gældssanering eller ?
  Mange tak for hjælpen.

 26. Michelle 6. marts 2020 at 23:17 #

  Hej
  Jeg er i fuld gang med at søge gældssanering og afventer rettens medhjælpers rapport. Jeg skal i retten sidst i april. Nu har jeg så fået et skattesmæk på 18000 kr. Og jeg er bange for at det vil spænde ben for min gældssaneringssag. Hvilke muligheder har jeg? Kan jeg stadig få det indregnet i næste års skat, eller vil skifteretten så afvise min sag fordi jeg skylder skat penge? Skal jeg forsøge at låne penge af min familie til at få betalt min skattegæld eller er sagen tabt på gulvet?
  Vh Michelle

Skriv et svar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes